GLOWY-W carseat

คาร์ซีท    เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาและผลิตคาร์ซีทระหว่าง Glowy Star และ Welldon Group
ซึ่งเป็นผู้ผลิตคาร์ซีทชั้นนำที่มีจำหน่ายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยทุกรุ่นผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยจากยุโรป ECE R44/04

ตารางเปรียบเทียบช่วงอายุ (ปี) และน้ำหนัก (ก.ก.)

 

GLOWY-W Rotera 360°

ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด - 18 กก.(ถึงประมาณ 4 ขวบ)

GLOWY-W Royal Baby III 

ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด - 25 กก.(ถึงประมาณ 6 ขวบ)

GLOWY Dual Core Fix 

ใช้ได้ตั้งแต่น้ำหนัก 9 - 36 กก.(ประมาณ 1- 12 ขวบ)

GLOWY-W Penguin Plus

ใช้ได้ตั้งแต่น้ำหนัก 9 - 36 กก.(ประมาณ 1- 12 ขวบ)

GLOWY- W Magic

ใช้ได้ตั้งแต่น้ำหนัก 15 - 36 กก.(ประมาณ 4 - 12ขวบ)

GLOWY-W Travel Kids

ใช้ได้ตั้งแต่น้ำหนัก 15 - 36 กก.(ประมาณ 4 - 12ขวบ)

  

คาร์ซีท Banana ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน TUV SUD Auto Service ประเทศเยอรมัน และขึ้นทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ECE R44/04 ที่ RDW Netherland 

Banana Smoothies Carseat 

ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ขวบ (0-25 Kg)

าร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท คาร์ซีท